cropped-ps.png

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) określa:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez PS Consulting Patrycja Szkarłat z siedzibą w Katowicach i Warmuz Mateusz Matthew Consulting z siedzibą w Pyskowicach za pośrednictwem strony internetowej www.patrzycjaszkarlat.pl,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności następujące ustawy:
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwana dalej „ustawą o świadczeniu usług”,
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  5. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwana dalej „ustawą ubezpieczeniową”,
  6. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 3. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.patrycjaszkarlat.pl.
 4. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z Regulaminu jest język polski.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikać z Usługi jest sąd właściwy dla siedziby PS Consulting Patrycja Szkarłat lub miejsce zamieszkania Użytkownika.

Definicje

 1. PS Consulting Patrycja Szkarłat – PS Consulting Patrycja Szkarłat z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Józefa Wolnego 4/8,40-857  Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych, NIP: 6462969247, REGON: 36996174
 2. Warmuz Mateusz Matthew Consulting – Warmuz Mateusz Matthew Consulting z siedzibą w Pyskowicach, adres: ul. Wojska Polskiego 2B/14, 44-120 Pyskowice, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych, NIP: 9691615297, REGON: 362775982
 3. Administrator danych osobowych – PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting
 4. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną” w ramach Serwisu.
 5. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting, dostępna na stronie internetowej www.patrycjaszkarlat.pl.
 6. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, do której zawarcia dochodzi poprzez złożenie Wniosku, akceptację Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z Usługi, na mocy której PS Consulting Patrycja Szkarłat oraz Warmuz Mateusz Matthew Consulting świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.
 8. Usługa – usługa świadczona przez PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting po zawarciu umowy polegająca na udostępnianiu treści cyfrowych.
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która w świetle przepisów Kodeksu cywilnego jest zdolna do korzystania z Serwisu.
 10. Wniosek – dedykowany elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej www.patrycjaszkarlat.pl, wypełniony przez Użytkownika w Serwisie.

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Na podstawie Regulaminu PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting świadczy drogą elektroniczną Usługi umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w celu złożenia Wniosku na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią Regulaminu, który dostępny jest na stronie www.patrycjaszkarlat.pl. Akceptacja Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi przy użyciu Serwisu www.patrycjaszkarlat.pl jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usługi bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi, a takżeokoliczności faktyczne.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting świadczą drogą
elektroniczną usługi polegające na:

 1. udostępnianiu treści cyfrowych zapisanych w sposób trwały w postaci elektronicznej, takich jak e- book,
 2. udostępnianiu treści cyfrowych w drodze transmisji elektronicznej, w tym także w trybie online, takich jak kurs online,
 3. udostępnianiu wszelkich innych treści cyfrowych, o zamieszczeniu których PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting informuje poprzez Serwis i umożliwia ich udostępnienie po złożeniu Wniosku.

Warunki techniczne świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest spełnienie następujących warunków technicznych świadczenia usług:

 1. Dostęp do treści cyfrowych w postaci e-booków wymaga od Użytkownika:
  1. urządzenia z możliwością odczytu formatu pdf (Portable Document File), np. przy wykorzystaniu Adobe Acrobat Reader,
  2. pamięci masowej o pojemności co najmniej 64 MB.
 2. Dostęp do treści cyfrowych, w szczególności do kursów online, wymaga od Użytkownika:
  1. urządzenia z zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek internetowych w następującej wersji:
   1. Mozilla Firefox – wersja 70
   2. Google Chrome – wersja 78
   3. Microsoft Edge – wersja 44,
  2. możliwości podłączenia urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 4 mbps,
  3. możliwości odtwarzania dźwięku na urządzeniu,
  4. wykorzystania przez urządzenie procesora zbudowanego z co najmniej jednego rdzenia o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz,
  5. pamięci operacyjnej wynoszącej co najmniej 1 GB,
  6. wyświetlacza o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli.

Warunki zawarcie i rozwiązania Umowy

 1. W ramach Serwisu PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting udostępnia Użytkownikowi elektroniczny formularz za pomocą którego możliwe jest złożenie Wniosku.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie Wniosku, akceptację Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z Usługi.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi.
 4. Po udostępnieniu Użytkownikowi treści cyfrowych wskazanych we Wniosku, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, w przypadku ich udostępnienia przez Użytkownika jest PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo ochrony danych osobowych podczas przetwarzania.
 3. odstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tj. zgoda Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji Umowy.
 5. Decyzje dotyczące Użytkowników nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 6. Kategorie danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora obejmują dane osobowe, przekazane przez Użytkownika Administratorowi.
 7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 10 lat od chwili pozyskania danych osobowych przez Administratora.
 8. Użytkownik:
  1. ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych,
  2. ma prawo sprostowania danych,
  3. ma prawo do bycia zapomnianym,
  4. ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  5. ma prawo do przenoszenia danych,
  6. ma prawo do sprzeciwu,
  7. w przypadku, w którym Administrator podejmowałby decyzję w sposób zautomatyzowany – ma prawo do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
  8. ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. ma prawo do niewyrażenia zgody bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.
 9. Powyższe uprawnienia realizowane mogą być przez Użytkownika w dowolnej formie.
 10. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Na potrzeby postępowania reklamacyjnego jako reklamację należy rozumieć wystąpienie skierowane do PS Consulting Patrycja Szkarłat lub Warmuz Mateusz Matthew Consulting lub PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting przez Użytkownika, w którym Użytkownik zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez PS Consulting Patrycja Szkarłat lub Warmuz Mateusz Matthew Consulting lub PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting.
 2. Użytkownik może złożyć Reklamację:
  1. w formie pisemnej przesyłką pocztową nadaną na adres siedziby PS Consulting Patrycja Szkarłat lub Warmuz Mateusz Matthew Consulting lub PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.patrycjaszkarlat.pl.
 3. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji.
 4. PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
 5. PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting.
 6. Ze względów bezpieczeństwa PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 8. PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Ochrona praw własności intelektualnej

 1. W związku z tym, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 2. Korzystanie z treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, jeżeli nie jest związane z dozwolonym dla Użytkownika użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody PS Consulting Patrycja Szkarłat lub Warmuz Mateusz Matthew Consulting lub PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting wyrażonej na piśmie.
 3. PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting zastrzegają sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu w dowolnym momencie.

Postanowienia końcowe

 1. PS Consulting Patrycja Szkarłat i Warmuz Mateusz Matthew Consulting zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.patrycjaszkarlat.pl.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.
Shopping Cart